Przedmiot działania

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. jest dostawcą ciepła na terenie Bydgoszczy, Solca Kujawskiego, Szubina, Nakła nad Notecią i Koronowa. Swoje zadania Spółka realizuje zgodnie z koncesjami nadanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest dystrybucja i wytwarzanie ciepła, a głównym zadaniem jakie Spółka realizuje jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zapotrzebowania na ciepło.

KPEC Spółka z o.o. dysponuje sześcioma ciepłowniami (Białe Błota, Osowa Góra, Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią, Koronowo), które w oddziałach Spółki wytwarzają ciepło dostarczane do Odbiorców, a w Bydgoszczy wspomagają system ciepłowniczy oraz sieciami ciepłowniczymi o łącznej długości 442,642 km.

Odbiorcami ciepła są zarówno użytkownicy obiektów budownictwa jedno- i wielorodzinnego, jak również zakłady przemysłowe, podmioty gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej.
KPEC jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powołaną w 1991 roku w wyniku komunalizacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Udziałowcami Spółki są następujące gminy: Miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią, Koronowo, a kapitał zakładowy Spółki wynosi 45 900 000 złotych. 
Rodzaj prowadzonej przez Spółkę działalności podstawowej: 
1. PKD 35.30.Z. – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
2. PKD 42.21.Z. – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
3. PKD 42.22.Z. – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
4. PKD 43.99.Z -– Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
5. PKD 43.22.Z. – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
6. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
7. PKD 25.30.Z. – Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą parą,
8. PKD 35.11.Z. – Wytwarzanie energii elektrycznej,
9. PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z
10. PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 
KPEC Bydgoszcz jest spółką prawa handlowego - przedsiębiorstwem energetycznym, które prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego będących wspólnikami Spółki. 
KPEC Spółka z o.o. realizuje swoje zadania zgodnie z nadanymi przez Urząd Regulacji Energetyki koncesjami: 
-Nr WCC/113-ZTO-A/250/W/OPO/2008/AJ - na wytwarzanie ciepła - decyzja z dnia 22 kwietnia 2008r. 
-Nr PCC/118-ZTO/250/W/OPO/2007/AJ - na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja z dnia 8 marca 2007r. 
-Nr OCC/41-ZTO/250/W/OPO/2007/AJ - na obrót ciepłem - decyzja z dnia 8 marca 2007r. 
z późniejszymi przedłużeniami.Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Tomasz Lewandowski (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Tomasz Lewandowski (5 kwietnia 2017, 07:59:59)

Ostatnia zmiana: Tomasz Lewandowski (2 sierpnia 2017, 10:47:05)
Zmieniono: zmiana PKD

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4892