Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,7402 ha zlokalizowanej w Solcu Kujawskim przy ul. Garbary 4A. 

Mapka (290kB) pdf
Zdjęcia poglądowe (338kB) pdf

Przedmiotowa nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2855 obręb 0001 m. Solec Kujawski. Zgodnie z treścią Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski znajduje się ona w strefie zurbanizowanej na obszarze przemysłowo-składowo-produkcyjnym. Działka nr 2855 obr. 0001 zlokalizowana jest na terenie uzbrojonym w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową, cieplną, teletechniczną oraz jest częściowo ogrodzona jak również posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 

Właścicielem nieruchomości jest Miasto i Gmina Solec Kujawski a użytkownikiem wieczystym KPEC Sp. z o.o. 

Uwaga!: Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie zawarta umowa sprzedaży warunkowej w formie aktu notarialnego, z uwagi na fakt, iż Miastu i Gminie Solec Kujawski przysługuje prawo pierwokupu w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Zgodnie z przepisami, prawo pierwokupu może być wykonane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Burmistrza zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. W przypadku, gdy Gmina i Miasto Solec Kujawski nie skorzysta z ww. prawa pierwokupu, nastąpi przeniesienie prawa własności.

Wizja lokalna:
Wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości można dokonać, po uprzednim umówieniu się z Panem Dawidem Dudzińskim pod numerem telefonu 52 30 45 401, kom. 608 022 389. 

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem "Sprzedaż nieruchomości przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim”. 

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 18.11.2019 r., do godziny 10:00. 
 
Wadium:
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie : piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.11.2019 r., do godziny 10:00. Wadium należy wnieść w pieniądzu, jako przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, PKO BP 36 1020 1462 0000 7402 0332 2823 z opisem: WADIUM – "Sprzedaż nieruchomości przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim”. Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek KPEC Sp. z o.o. przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium. 

Kontakt:
Pan Bogusław Bajorek, tel. 52 30 45 234, kom. 608 192 558
e-mail: b.bajorek@kpec.bydgoszcz.pl
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz 2278). Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium przepada w razie odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy informuje, że przetarg może zostać unieważniony w każdej chwili, bez podania przyczyny. 
 
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu powinny przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej. W dniu podpisania umowy notarialnej, środki finansowe muszą znajdować się na rachunku bankowym KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.
 

Wytworzył: Jakub Rybarski (6 listopada 2019)
Opublikował: Tomasz Lewandowski (6 listopada 2019, 14:06:03)

Ostatnia zmiana: Tomasz Lewandowski (8 listopada 2019, 09:41:25)
Zmieniono: aktualizacja ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 336

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij