W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Deklaracja dostępności

KPEC Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - KPEC Spółka z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-08 01:09:10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-15.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Spółki: www.bip.kpec.bydgoszcz.pl 

- Data publikacji strony internetowej: 2022-11-08
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-08 

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
- cel linku nie jest odpowiednio określony, 
- adres linku jest nieadekwatny do treści podstrony, na którą prowadzi,
- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 
Ułatwienia wprowadzone na stronie internetowej www.bip.kpec.bydgoszcz.pl:
- strona internetowa zaprojektowana w sposób responsywny,
- opcja zwiększenia rozmiaru czcionki,
- opcja włączenia wysokiego kontrastu, 
- opcja podkreślenia odnośników,
- nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB), 
KPEC Spółka z o.o. przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystała z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), który wykazał zgodność na poziomie 99,48% wynik testu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez KPEC Spółka z o.o..

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Lewandowski. Kontakt: biuro.zarzadu@kpec.bydgoszcz.pl, tel. 52 30 45 394. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - KPEC Spółka z o.o. jest Tomasz Lewandowski, biuro.zarzadu@kpec.bydgoszcz.pl, tel.52 30 45 394.

Informacje na temat procedury

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Tomaszem Lewandowskim, biuro.zarzadu@kpec.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 30 45 394. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku przy ul. księdza Józefa Schulza 5 w Bydgoszczy:
Biurowiec administracyjny posiada główne wejście zlokalizowane naprzeciwko parkingu dla klientów i interesantów. Drzwi główne otwierane są ręcznie. Za drzwiami głównymi znajduje się pomieszczenie jednoprzestrzenne – wiatrołap z drzwiami wewnętrznymi łączącymi parter biurowca. Na parterze za wiatrołapem  znajduje się jeden stopień. Na parterze można uzyskać wszystkie niezbędne informacje.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W budynku mieszczącym biura znajdują się schody. Nie ma wind. Korytarze umożliwiają poruszanie na wózku. Poszczególne piętra budynku administracyjnego mają ograniczenia dostępności dla osób z dysfunkcją ruchu, ze względu na brak wind oraz szerokość drzwi.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Budynek nie posiada odpowiednich dostosowań dla osób niepełnosprawnych np. pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Przed siedzibą znajduje się parking, na którym wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. jest przychylne osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
W siedzibie Spółki nie ma możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku:
W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki Spółki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.


Stan na dzień: 2024-03-19.

Dodatkowe informacje

Dane teleadresowe podmiotu:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
ul. księdza Józefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
tel. 52 30 45 200 (centrala)
sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

Odpowiedzialny za treść: Tomasz Lewandowski
Opublikował w BIP: Logonet Logonet
Data opublikowania: 14.11.2022 16:50
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Tomasz
Data ostatniej aktualizacji: 19.03.2024 13:51
Liczba wyświetleń: 687